Týdenní plán 10. 10. do 14. 10. 2011

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Slovní druhy
 • Vyjmenovanná slova
 • Učebnice str. 20-23, 25-27

Český jazyk – sloh

 • Četba textů – vyhledávání

Anglický jazyk

 • Cout to twenty
 • Počítání do 20

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Písemné násobení a dělení
 • Geometrie: kolmice
 • Učebnice str.15, 16, 18-20

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany
 • Podstata a účel map, plány, poledníky, rovnoběžky

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Množení rostlin řízkováním

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Jenoduchý doprovod
 • Takt 3/4
 • Rytmické cvičení

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Kurz plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 11. 10. jedeme plavat. Učíme se M a Př.
 • Ve středu výchovný koncert „Africké bubny“ – 30,- Kč.
 • Vybíráme 150,- Kž na ZAV a 150,- Kč na SRPDŠ. Někteří žáci nemají zaplaceno 100,- Kč na Vv a Pv.
 • Na pátek 14. 10. budou mít všichni žáci řádně ostrouhané tužky a řádná pravitka s ryskou.
 • Zadání domácích úkolů kontrolujte na Moje El-ka.
 • Kontrola známek na Moje El-ka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top