Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Opakování VS po B, L
 • Opakování podstatných jmen
 • Sl – popis – postel
 • Uč. str. 72- 74, PS 1. díl str. 37-39
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka str. 27, 28
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • Make a pizza for your friend
 • My favourite breakfast

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • G – čtyřúhelníky
 • Uč. str. 24, 25, 27, 28

Prvouka

 • Látky a jejich vlastnosti
 • Voda, koloběh vody v přírodě
 • Uč. str. 27-29

Pracovní činnosti

 • Pravidelný úklid svého pracovního místa

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – kresba, malba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních.
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu!
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
VS po M Délka Koloběh vody- video
Doplň i,í/y,ý Hmotnost Skupenství látek
Procvičuj Objem Koloběh vody
Trénuj 1. Čtyřúhelníky
Trénuj 2. Čtyřúhelníky – procvičování
Trénuj 3. Počítáme do 1 000
Učíme se převádět jednotky délky
Převody jednotek délky
Převody jednotek hmotnosti
Převody jednotek objemu
Back To Top