Týdenní plán od 15. do 19. února 2010

Český jazyk

 • Přídavná jména – procvičování Ps str. 18-25.
 • Druhy zájmen str. 108-110.

Český jazyk – sloh

 • Dopis kamarádovi.

Anglický jazyk

 • 4. lekce B: slovesa – přítomný čas prostý.

Matematika

 • Desetinná čísla – odčítání str. 50-51.
 • Geometrie: vlastnosti trojúhelníku, rýsování a obvod.

Vlastivěda

 • Západní a jižní Evropa

Přírodověda

 • Životní prostředí člověka str. 68-70.
 • Povrch těla str. 72.

Pracovní činnosti

 • Vyšívaný obrázek

Výtvarná výchova

 • Figura – skupinavá práce.

Hudební výchova

 • M. P. Musorgskij.
 • Opakování písní – Severní vítr, Buráky.
 • Referát: M. Bravenec.

Tělesná výchova

 • Vancouver 2010
 • Příprava na košíkovou – přihrávky míčem, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

 • Žáci si provedou kontrolu pomůcek do geometrie a poškozené si opraví nebo dokoupí.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top