Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4.

Český jazyk

 • Opakování abecedy, psaní ú,ů, tvrdých a měkkých souhlásek, spodoby znělosti
 • Opakování slabik dě, tě, ně
 • Vyvození slabik bě, pě, vě mě

Čtení

 • Důraz na plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s porozuměním (čtení nahlas i v tichosti)

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět se slabikami dě, tě, ně

Matematika

 • Počítání do 100 – opakování (ověření znalostí v opakovacím testu)
 • Násobení 2
 • Vyvození dělení 2
 • Geometrie: meření na cm a mm

Prvouka

 • Jaro
 • Hospodářská zvířata
 • Dokončení kapitoly – brzy bude následovat test

Doplňující informace pro rodiče

 1. Individuální třídní schůzky budou 18. 4. od 15:30 h. Na edupage bude vyvěšen rezervační systém.
 2. Ve čtvrtek 11. 4. půjdeme v rámci hodiny čtení navštívit místní knihovnu.
 3. Na školní výlet pojedeme do Skalka family parku v Ostravě 13. 6. 2024. Vybíráme 500 Kč na účet školy.

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Doplňovačka bě, pě, vě, mě Násobení 2 z květu na květ Opakování jaro
Bě, pě, vě, mě kvíz Práskni krtka: násobení 2 Hospodářská zvířata
Back To Top