Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě
 • Význam slov
 • Slova protikladná
 • Slova souznačná
 • str. 36-38

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou interpunkcí
 • Legenda o sv. Martinovi
 • str. 34-37

Psaní

 • Přepis a opis slov a vět
 • Diktát
 • str. 19-21

Matematika

 • +, – s přechodem přes 10
 • Sčítání 6+, 5+
 • Odčítání 14-, 15-
 • Jednotka teploty
 • G – vzájemná poloha bodů a čar
 • Osová souměrnost
 • str. 50-55

Prvouka

 • Opakování kapitoly Podzim
 • Ovoce a zelenina
 • Podzimní zahrada
 • PS str. 19-23

Pracovní vyučování

 • Výrobky z odpadových materiálů

Výtvarná výchova

 • Sv. Martin

Hudební výchova

 • Píseň – Už Martin…

Tělesná výchova

 • Základní pojmy, signály a gesta

Doplňující informace pro rodiče

Trénujte, prosím, s dětmi pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

Odkazy k procvičování učiva

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top