Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Pravopis přídavných jmen
 • Zájmena

Český jazyk – sloh

 • Dialog – maňásci

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • Ge: kvádr

Vlastivěda

 • Státy a hlavní města
 • Souseddní státy

Přírodověda

 • Lidské tělo – kostra
 • Svalová soustava

Informatika

 • Pangea

Pracovní činnosti

 • Výroba motýla

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Gymnastika
Procvičování koncovky přídavných jmen slovní úlohy
desetinná čísla koncovky přídavných jmen
sčítání a odčítání druhy přídavných jmen
zlomky druhy zájmen
Back To Top