Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Párové souhlásky B – P, D – T
 • str. 71-73

Čtení

 • Jaro
 • Práce s básní, veršem
 • Plynulé čtení s intonací
 • str. 102-105

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět
 • Přesmyčky
 • str. 10-11

Matematika

 • Číselný obor 0-100
 • Početní operace uvnitř desítek
 • Písemné +, –
 • Slovní úlohy
 • str. 52-54

Prvouka

 • Jaro
 • Jarní květiny – části rostliny
 • str. 46, PS str. 51-52

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí u ptáků a zvířat ( kresba, malba)

Hudební výchova

 • Noty, délka not, poloha not, takt, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 10. 3. se uskuteční 2. lekce bruslení.

Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování (fólie, fix na tabulku, pravítko, lepidlo, nůžky…)

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
B nebo P Sčítání do 100 Jaro Beruško, půjč mi…
Doplň BP Odčítání do 100 Části rostlin Sluníčko
D nebo T Dopočítej Jarní rostliny
Doplň D T Sestav příklad Poznej rostlinu Vítání jara
Procvičuj i,í/y,ý Slovní úlohy Jarní rostliny – video Jarní květiny a ptáci

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top