Týdenní plán od 6. 1. do 10. 1. 2014

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Shrnutí učiva o podstatných jménech
 • Učebnice str. 65, 66
 • PS str. 16

Anglický jazyk

 • Časové údaje

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání
 • Učebnice str. 72, 73
 • Rovina, str. 62
 • Čtverec str. 74

Prvouka

 • Svět kolem nás
 • Lidské výtvory
 • Učebnice str. 24, 25
 • PS str. 33, 34

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zahrady a parky v zimě – holé stromy

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení
 • Práce s písní Rampouch

Tělesná výchova

 • Stoj o rukou s dopomocí

Doplňující informace pro rodiče

V prvouce a pracov. výchově si vytvoříme projekt Svět kolem nás. Děti budou potřebovat časopisy, ve kterých budou vyhledávat obrázky k živé a neživé přírodě a obrázky lidských výtvorů.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top