Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Opakování učiva ze 3. ročníku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – moje denní úkoly

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Pamětné počítání
 • Početní řetězy

Vlastivěda

 • Úvodní hodina – seznámení s novým předmětem

Přírodověda

 • Úvodní hodina – seznámení s novým předmětem

Informatika

 • Učebna informatiky, provozní řád, poučení žáků o chování

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Zážitky z prázdnin

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti v tělocvičně
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

5. 9. vyučování do 11. 30 hod. Přinést cvičební úbor do šatny,

8. 9. čtvrtek třídní schůzka informativní v 15. 30 hod. v učebně 4. A

Od úterý 6. 9. vyučování podle rozvrhu, ve středu 7. 9. zkráceno vyučování jen do 11. 25 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – dělení se zbytkem Jazyk český  – opakuj být x bít
Násobení Slovní druhy
Back To Top