Týdenní plán od 5. 6. do 9. 6. 2023

Český jazyk

 • Přímá řeč
 • Opakování učiva na písemnou práci

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Čtení z grafů
 • Slovní úlohy
 • Geo – povrch krychle a kvádru

Vlastivěda

 • 2. svět. válka

Přírodověda

 • Poznávání rostlin, stromů a keřů
 • Chráněná území v ČR

Informatika

 • nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Procvičování písní
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka

Doplňující informace pro rodiče

9. 6. turistická vycházka do Linhartov – návštěva zámku s prohlídkou (vstupné 50 Kč, 20 Kč na autobus zpět)

Příprava na závěrečné písemné práce z matematiky a jazyka českého.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda – opakování , 1. svět. válka , golem , poprava pánů , Marie Terezie

Jazyk český – shoda podmětu , vzory , opakování

Matematika – počítej , závorky , zlomky

Back To Top