Týdenní plán od 5. 11. do 10. 11. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Slova příbuzná, jejich význam
 • Psaní i, í/y, ý uvnitř slov
 • str. 32-34
 • Čt – charakteristika lit. postav, dramatizace pohádky, tiché čtení, správné frázování
 • str. 39-44
 • Psaní: Úhledné a čitelné písmo
 • str. 16-17

Anglický jazyk

 • Can
 • Musical instruments (učebnice i prac. sešit: str. 15)
 • Colin in Computerland (učebnice i prac. sešit: str. 14)

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Násobení a dělení v oboru násobilky do 100
 • str. 21-22, 25-26
 • G: Vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky
 • str. 17

Prvouka

 • Kraje ČR, práce s mapou, orientace
 • str. 18-19

Pracovní činnosti

 • Tvarování a výroba dekorativních předmětů – papírová 3D ryba

Výtvarná výchova

 • Kompozice ploch s využitím libovolných prvků

Hudební výchova

 • Doprovod na Orffovy nástroje, nácvik jednoduchého kánonu
 • Poslech: Vítězslav Novák: V Tatrách
 • Už ty pilky

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. Míčové hry, přihrávky jednoruč a obouruč, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu pouzder a pomůcek. Mnohým dětem stále něco chybí (guma, pravítko, lepidlo…)

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Slova příbuzná Procvičuj Mapa Moravskosl. kraje Už ty pilky
Chytáky po B Násobení a dělení 0-9 Kraje ČR – skládanka Čas vánoční
Doplň správně Sčítání do 100 Orientace na mapě
Procvičuj +, – do 100 puzzle Státní symboly
Diktáty Doplň číslo Kvíz

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top