Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Český jazyk

 • Předpony a předložky
 • Stavba slova – procvičování
 • PS str. 5-7

Český jazyk – sloh

 • Adresa
 • Lv – umělecké texty, společná četba

Anglický jazyk

 • The presents

Matematika

 • Písemné násobení
 • str. 18-20, PS 2. díl str. 11-12
 • Opakování písemného +, –
 • G – přímky kolmé, str. 22

Vlastivěda

 • Světové strany
 • Poledníky, rovnoběžky
 • str. 20, PS str. 9-11

Přírodověda

 • Horniny a nerosty
 • str. 40-43

Informatika

 • Práce s myší

Pracovní činnosti

 • Péče o pokojové rostliny – přesazování

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti – stromy na podzim

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédněte, prosím, na přípravu dětí do vyučování. Zkontrolujte také opět pouzdra a pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda
Násob písemně Procvičuj Horniny a nerosty 1 Mapy, barvy...
Písemné + Diktáty Horniny a nerosty 2 Světové strany
Písemné –
G – Kolmice

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top