Týdenní plán od 4. do 8. června

Český jazyk

 • Slovní druhy – opakování + citoslovce
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • malý pracovní sešit
 • str. 123-126

Sloh

 • Vyprávění.

Čtení a psaní

 • Pokračování v čítance.
 • Plynulé čtení s porozuměním.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení mimo obor násobilky
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • Trojúhelník – konstrukce, opakování geometrie
 • str. 150-152

Prvouka

 • Smysly, pečujeme o své zdraví
 • Nemoci, první pomoc
 • Společné znaky se živočichy – odlišnosti
 • str. 68-71, PS str. 62-65

Pracovní činnosti

 • Tvarování hmoty

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry
 • Opakování písní – zpěv

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – dle počasí cvičíme venku (vhodná obuv)

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 95 Kč na pracovní sešitky do 4. roč., dále pak trvá úhrada šk. výletu a společné fotografie třídy.

Denně procvičujte slovní druhy i příklady různých typů (viz šk. sešit), příští týden si napíšeme závěrečné písemné práce.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top