Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Procvičování: podstatná jména, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování, slovní úlohy
 • G: kvádr

Vlastivěda

 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • Psaní všemi deseti
 • Příkazy a jejich spojování, opakování příkazů

Pracovní činnosti

 • Koláž

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma a vytváření krátkých nápisů

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pondělí si děti donesou vypraný cvičební úbor.
 • Překontrolujte s dětmi učebnici matematiky (2. díl) – vygumujte, polepte. V pátek budeme odevzdávat.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Druhy přídavných jmen, koncovky příd. jmen, příd. jména tvrdá, příd. jména přivlastňovací,

Desetinná čísla, DČ +, –; DČ zaokrouhlování 1, DČ zaokrouhlování 2, krychle,

Kvíz, doplň, popis kostry, kvíz 2,

Francie – kvíz, slepá mapa, chybějící slovo, Jižní Evropa – mapa, kvíz,

 

 

Back To Top