Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména vlastní  x obecná
 • Opakování nauky o slovech (slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, mnohoznačná, lichotivá, hanlivá..)
 • Opakování větných vzorců

Anglický jazyk

 • Barvy

Matematika

 • Opakování počítání do 100 (závorky, sl. úlohy…matem. hry)
 • Násobilka 6
 • Úsečka, délka úsečky, konstrukce úsečky

Prvouka

 • Ověřování znalostí 1. kapitoly
 • Domov, obec

Pracovní činnosti

 • Stříhání kartonu a látky

Výtvarná výchova

 • Barvy podzimu

Hudební výchova

 • Pekla vdolky, Beskyde – zpěv
 • Hra na flétnu – Běžela ovečka
 • Rytmické hry, dynamika

Tělesná výchova

 • Odraz – švihadla, výskok, přeskok
 • Pohybové hry
 • Zdravotní cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si na čtvrtek 7. 10. přinesou látku cca 10 cm na 10 cm nejlépe v podzimních barvách, ale nemusí být.
 2. Prosím o kontrolu přípravy dětí na vyučování, zapomínají učebnice, prac. sešity …

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka                                                                                                   VV a PV       Podzimní list        Strom z přírodnin
Velké nebo malé písmeno? Násobky čísla 6 Město x vesnice
Procvičování malých a velkých písmen Násobení 6 Město dříve a nyní
Slova nadřazená, podřazená, opačná …..- opakování 2. třídy Opakování závorek Myš z města a myš z vesnice – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top