Týdenní plán od 3.3. do 7.3.

Český jazyk

 • Vzory podstat. jmen a určování koncovek podstat. jmen
 • Věta jednoduchá – podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • People at work, slovní zásoba

Matematika

 • Přímá úměrnost, rovnice
 • Násobení dvojciferným činitelem
 • Rýsování trojúhelníků, osová souměrnost

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, České království

Přírodověda

 • Ekosystémy – Park, U lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Pokojové květiny, papírová koule

Výtvarná výchova

 • Plakát z písmen

Hudební výchova

 • Poslech, hudeb. rytmus, písnička

Tělesná výchova

 • Příprava na atletiku – posilování končetin, míč. hry, stoj na rukou

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte pomůcky do geometrie, přípravu na vlastivědu a přírodovědu.

Od 10.3. mají žáci jarní prázdniny. Přeji  jim příjemný odpočinek.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top