Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy
 • Slova s citovým zabarvením, synonyma a antonyma

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, cif. činitelem a dělení 1 cif. číslem
 • Geo – kružnice, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelníky

Vlastivěda

 • Vznik Rakouska- Uherska
 • 2. polovina 19. století

Přírodověda

 • Sluneční soustava – planety

Informatika

 • Využití digitálních technologií v různých oborech; ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas
 • Hudeb. nástroje, noty

Tělesná výchova

 • Šplh, kotouly, skok přes švihadlo
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Plánujeme 13. 11. návštěvu knihovny v Holčovicích v odpoledních hodinách.

V týdnu od 6. 11. budeme psát Bobříka informatiky. Připravujeme se na čtvrtletní písemné práce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český – procvičuj , stavba slov ,

Vlastivěda – vynálezy ,

Přírodověda – Dlouhé stráně , planety , Venuše

Matematika – zlomkyobvodypís. počítání , pís. dělení

Back To Top