Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Slovesa, podstatná jména, vlastní jména
 • Fixace pravopisu.
 • Sloh: vyprávění podle osnovy.
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk.

Anglický jazyk

 • Can I borrow?

Matematika

 • Dělení 6
 • Násobení do 50 – fixace spojů
 • Slovní úlohy
 • Ge: délka úsečky

Prvouka

 • Naše obec, části obce, významné budovy.

Pracovní činnosti

 • Poznávání různých druhů papíru

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.
 • Hudební hádanky.
 • Rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče:

 • V úterý jedeme plavat. Odjezd v 7. 20 hod. od školy.
 • Prosím, aby děti měly v aktovkách lepidlo, nůžky, fólie, pravítka. Na geometrii potřebují trojku tužku.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Násobení 6 Město Albrechtice
Podstatná jména Dělení 6
Slovesa Násobení a dělení 5
Bě,pě,vě,mě Odčítání do 20 s přechodem
Měkké a tvrdé souhlásky Sčítání do 100

 

Back To Top