Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Psaní velkých písmen
 • Vlastní jména osobní a místní
 • Opakování slovních druhů (podst. jm., slovesa, předložky, spojky)
 • Upevňování pravopisných jevů (i,í/y,ý), spodoba
 • Tvoření vět k obrázkům, nahrazování slov jinými výrazy
 • str. 99-101

Čtení

 • Čtení se správnou intonací
 • Čtení s porozuměním
 • Dramatizace pohádky
 • str. 145-150

Psaní

 • Psaní vlastních jmen
 • Opis a přepis krátkých textů
 • Hádanky
 • str. 31-33

Matematika

 • Vyvození násobení 5
 • Procvičování násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3, 4
 • +, – do 100
 • G – bod, úsečka
 • str. 30-32

Prvouka

 • Léto – opakování
 • Domov
 • PS str. 71-73

Pracovní vyučování

 • Den dětí – zámek Linhartovy

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s různými druhy výtvarného umění (architektura) – návštěva zámku v Linhartovech

Hudební výchova

 • Hudební hry, opakování známých písní
 • Notový zápis

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol
 • Turistická vycházka – Linhartovy

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 1. 6. – Den dětí – návštěva zámku v Linhartovech. Jednu cestu jdeme pěšky – vhodný oděv a především vhodná obuv.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Přiřaď ke sl. druhu Sestav příklad Léto na louce Piráti
Urči sl. druh Násobení 5 Léto v lese Na tý louce zelený
Jména obecná a vlastní Procvičuj násobení a dělení 0-4 Léto u vody Pantomima
Vlastní jména +, – do 100 Léto na zahradě
Vyber správně G – bod Kdo tam bydlí
Jména měst a obcí G – úsečka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top