Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2023

Český jazyk

 • Párové souhlásky:  H-CH.
 • Procvičování psaní probraných párových  souhlásek.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • SV: Bajka – čtení s porozuměním.
 • Uč. str. 78 až 81.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Práce s básní, recitace.
 • Čtení s porozuměním.
 • Orientace v textu, vyhledávání informací.
 • Uč. str. 114–117, 120-123.

Psaní

 • Přepis textu z čítanky.

Matematika

 • Početní operace uvnitř desítek.
 • Určování času – ručučkové a digitální hodiny.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky délky – cm, mm.
 • Měření a rýsování úsečky dané délky.
 • PS str. 64.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata, domácí ptáci.
 • Velikonoce.
 • Uč. str. 52-55, PS str. 55, 57.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – ptáček.

Výtvarná výchova

 • Kraslice v trávě.

Hudební výchova

 • Procvičování písní o zvířatech s doprovodem na DRN.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – atletika.
 • Skoky snožmo, odraz snožmo, cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český  Matematika  

Prvouka                                                  

HV
Měkké a tvrdé slabiky Online cvičení Hospodářská zvířata Mláďata
Veselé procvičování Sčítání a odčítání do 100 Mláďata
Párové souhlásky – opakování Puzzle Krávy, krávy
Křížovkové hádanky Sčítání přes 10 Psí píseň
Rozkvetlá louka Odčítání přes 10
Slovní úlohy
Měříme na cm a mm
Puzzle 3
Back To Top