Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Slovní druhy – slovesa (slovesný tvar)
 • Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu

Sloh

 • Popis děje

Informatika

 • Rozšířená realita
 • Psaní ZAV

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem (do 10 000)
 • G – kružnice

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Pohoří, hory, nížiny ČR

Přírodověda

 • Rostliny semenné – stavba těla (list a květ)

Pracovní činnosti

 • Vyšívání
 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Roznožka
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  K procvičování učiva využívejte odkazy z plánu.
 3. Ve čtvrtek 30. 11. si můžete s dětmi přijít vyrobit adventní věnec. Více informací zde.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top