Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

Český jazyk

 • Věta -začátek a konec věty, pořádek slov ve větě.
 • Význam slabiky pro dělení slov.

Čtení

 • Recitace, přednes říkadla.
 • Plynulé čtení s intonací přiměřeným tempem.

Psaní

 • Psaní číslic.
 • Opis a přepis písmen a slov.

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem (9+5, 11-2, …)
 • Slovní úlohy, matematické řetězce.
 • Rýsování přímek.

Prvouka

 • Dopravní prostředky.
 • Dopravní výchova.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Tempo v hudbě.
 • Co to zvoní, co to cinká..

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení.
 • Závodivé hry.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte pomůcky.
 • Platíme plavání 400 Kč a SRPDŠ 150 Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top