Týdenní plán od 21. do 25. května

Český jazyk

 • Slovní druhy (příslovce, předložky)
 • Vyjmenovaná slova
 • Diktát
 • str. 119-121

Sloh

 • Popis předmětu

Čtení a psaní

 • Bezchybné čtení s interpunkcí
 • Pokračování v čítance

Matematika

 • Násobení a dělení mimo obor násobilky
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Opakování kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník
 • str. 140-142, minutovky str. 28-30

 

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba
 • Zdravá výživa
 • str. 66-67, PS str. 61

Pracovní činnosti

 • Pozorování – vazba květin

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor – páv

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 22. 5. proběhne fotografování tříd (25 Kč).

V tělesné výchově začínáme chodit za příznivého počasí ven – vhodná obuv.

Zkontrolujte opět vybavení pouzder – pravítko, kružítko a nůžky potřebují děti každý den.

 

Back To Top