Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Význam slov
 • Opakování synonym, antonym
 • Opakování slov nadřazených, podřazených, souřadných
 • Slova mnohoznačná, citově zabarvená
 • str. 40-44

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Práce s textem

Psaní

 • Správné tvary psacího písma
 • Opis a přepis slov, vět
 • str. 24-25

Matematika

 • +, – do 20 s přechodem desítky
 • Matematické pyramidy
 • Slovní úlohy
 • Hodiny – orientace v čase, čtvrthodiny
 • Porovnávání
 • G – vzájemná poloha dvou bodů a čar
 • str. 60-64, 5. díl str. 1-2

Prvouka

 • Rodina
 • Příbuzenské vztahy v rodině
 • str. 24-25, PS str. 24-25

Pracovní vyučování

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti – naše rodina

Hudební výchova

 • Noty, notová osnova, refrén v písni

Tělesná výchova

 • Poskoky vpřed, stranou, snožmo, z jedné nohy, taneční krok

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 24. 11. se uskuteční informativní třídní schůzky – viz rezervační systém na Edupage.

V pátek 25. 11. budeme vystupovat na náměstí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Antonyma Sčítání do 20 Rodina Bílý vánoční slon
Synonyma Odčítání do 20 Příbuzenské vztahy Adventní čas
Nadřazená, podřazená Porovnávání čísel Pojmenuj správně
Mnohoznačná Uspořádej čísla
Citově zabarvená

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top