Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Vyjmenovaná slova S a V
 • Slovní druhy – ohebné

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Písemné sčítání a odčítání do 10 000
 • Násobení a dělení do 10 000 zpaměti
 • Písemné násobení a dělení do 1000
 • G: rýsování kolmic, rovnoběžek a kružnic

Vlastivěda

 • Průmysl a ochrana přírody v ČR

Přírodověda

 • Rostliny – dělení, stavba
 • Výtrusné rostliny

Informatika

 • Kvalifikované práce s klávesnicí
 • Psaní ZAV
 • Informační a komunikační zdroj

Pracovní činnosti

 • Vytváření výrobku ze samovysychací hmoty

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Poslech ukázek hudebních děl
 • Nácvik písně s pohybem
 • Takty a taktování 2/4, ¾

Tělesná výchova

 • Cvičení a soustředění na správné provedení (sestava, švihadlo)
 • Sportovní hry
 • Kotouly

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Procvičuj VS, VS po S, slovní druhy,

Zaokrouhlování, písemné +, –; písemné dělení,

Rostliny – dělení, stavba, kvíz

Ner. suroviny, průmysl, zemědělství ČR, kvíz, kvíz 2,

 

Back To Top