Týdenní plán od 20.10. do 24. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Opakujeme vyjmenovaná slova po b, l, m

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Popis třídy

Matematika

 • Násobení a dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10000,číselná osa, znázornění, počítání po 1000, zápis
 • G: kolmice

Vlastivěda

 • Měřítko map, vysvětlivky, barvy na mapách

Přírodověda

 • Živočichové – dělení
 • Živočichové – koloběh látek v přírodě

Pracovní činnosti

 • Šití různých stehů – monstries

Výtvarná výchova

 • Stromy na podzim

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, doplaťte SRPDŠ
 • Pravidelně procvičujte písemné násobení a dělení.
 • Čtenářský deník zakupte s tvrdými deskami.
 • Pohledejte stírací tabulky a přineste s fixem a hadříkem do školy.
 • Chystejte masku na akci Strašidel se nebojíme 31. 10. 2014.
 • Dbejte, aby děti nezanedbávaly čtení zvolené knihy do čtenářského deníku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Zde můžeš trénovat

 

  Jazyk český                               Matematika                            Vlastivěda                        
Vyjmenovaná slova po M Násobení Orientace v krajině
Slovní druhy Písemné dělení – návod  
Slovní druhy Písemné dělení  
Slovní druhy Počítáme do 10 000  
Back To Top