Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením, synonyma  a antonyma
 • Četba bajka

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Podle p. uč. Sabové

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky
 • Geo – kružnice a kruh

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848
 • Život v Čechách za průmyslové revoluce

Přírodověda

 • Země ve vesmíru

Informatika

 • Psaní Zav a využití počítače při výuce

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Ilustrace v sešitech Vl, Př

Hudební výchova

 • Vytvoř si na papír notovou osnovu a vystříhej si noty – tvoř stupnici C-dur, nezapomeň na houslový klíč
 • Pokud zvládneš, vytvoř 4/4 takt z not s různou délkou (osminová, čtvrťová …)

Tělesná výchova

 • Posiluj – dělej sedy – lehy, dřepy, přeskakuj švihadlo, kotouly apod.

Doplňující informace pro rodiče

Od pondělí budu posílat žákům přihlašovací údaje na email, potom budou vypracovávat úkoly podle instrukcí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český Přírodověda  Vlastivěda  Slovní druhy – opak.
 Římské číslice  Význam slov  Sluneč, soustava  Opakování  Římská čísla
 Zlomky   Slova citově zabarvená  Planety  Na přemýšlení
Back To Top