Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk

 • Psaní souhlásek na konci a uvnitř slov
 • Význam slov
 • Popis
 • str. 18-21
 • Písanka str. 9-11
 • Čtení str. 17-21

Anglický jazyk

 • Příprava na test z 1. lekce, fráze „What’s this“ a školní pomůcky

Matematika

 • Násobení a dělení 6
 • Násobení 7
 • o n více, méně
 • n krát více, méně
 • Slovní úlohy
 • 6. díl – str. 45-48
 • G – vzájemná poloha bodu a přímky, úsečka
 • str. 4-5

Prvouka

 • Domov
 • Orientace v krajině, vycházka
 • str. 8-10

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – kvalita stříhání – šablona

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti, užité práce dekorativní a prostorové

Hudební výchova

 • Koulelo se, koulelo
 • Výrazové prostředky v hudbě. Hudební hádanky. Poslech

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 3. 10. jedeme opět plavat.

Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Souhlásky na konci slov Násobení 6 Město x vesnice Beskyde, Beskyde
Souhlásky uvnitř slov Dělení 6 Orientace v krajině Ach synku, synku
Doplň správně Násobení a dělení 6  Typy krajiny 1 Koulelo se, koulelo
Správně x špatně Násobíme 7 Typy krajiny 2
Násobení 7 Krajina – video Angličtina

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top