Týdenní plán od 18. do 22. října 2010

Český jazyk

 • Uč str.29-31
 • dělení slov na konci řádku
 • slovo-slabika-hláska
 • řízený rozhovor

Čtení

 • Uč str. 34-37
 • čtení s výrazem
 • soustředěný poslech, sestavení osnovy a následné vypravování příběhu

Psaní

 • Písanka str. 14, 15
 • procvičování malých písmen i, u, p, t
 • opis slov
 • tvoření a opis vět

Matematika

 • PS str. 22, 23, 29
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • automatizace spojů
 • počítání na fólii
 • geometrická tělesa

Prvouka

 • Uč str. 13-16, PS str. 19 a 20
 • význam lesa, savci v podzimním lese

Pracovní vyučování

 • práce s papírem – obrázek podle vlastní fantazie

Výtvarná výchova

 • práce s tuší – keř

Hudební výchova

 • hudební hry

Tělesná výchova

 • rozvoj obratnosti, sílya koordinace
 • cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 • Cvičte s dětmi odčítání s přechodem desítky.
 • Pomozte dětem vyčistit fólie, budeme denně cviči sčítání a odčítání.
 • Učivo z prvouky je třeba vždy zopakovat. Důležité je shrnutí v hnědém rámečku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top