Týdenní plán od 18. do 22. listopadu 2013

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé.
 • Psaní ú a ů.
 • Slabikotvorné r, l.
 • Sloh: popis kola podle osnovy.
 • Uč. str. 42-43, uč. doma str. 38-40.

Čtení

 • Povídky o dětech.
 • Společná četba – Děti z Bullerbynu.
 • Seznamování s vlastní četbou žáků.
 • Uč. str. 43-45.

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy.
 • Písanka str. 26-28.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
 • Seznámení s číselnou řadou 0 – 100, počítání po jedné, počítání po desítkách.
 • G: bod.
 • PS str. 29-32.

Prvouka

 • Moje rodina, zásady společenského chování, tolerance, xenofobie.
 • Místo, kde žijeme.
 • Uč. str. 30, PS str. 28,31.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Práce s přírodním materiálem.

Hudební výchova

 • Noty, notová osnova.
 • Zvětšování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 20. listopadu 2013 – 15.30 do 17.30, konzultační třídní schůzky.
 • 22. listopadu –  „Pohádkový karneval“ v 16 hodin ve velké tělocvičně. Pro všechny je připraven program plný soutěží, her, oblíbených písniček, sladkých odměn a dobré nálady. O zábavu se postará klaun Hopsalín se svými pomocníky. Masku a sportovní obutí s sebou. Občerstvení zajištěno.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Samohlásky u, ú/ů Čísla don 100 Domácí mazlíčci
Doplňujeme u, ú, ů Jednotky, desítky  
Je to správně? Čáry a body  
Procvičuj si u, ú, ů Doplň čísla  
  Pirátský poklad  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top