Týdenní plán od 18. do 22. června 2012

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Písemná práce
 • Procvičování učiva- slovní druhy, podstatná jména, slovesa
 • Čtení – referáty, čtení s porozuměním
 • Psaní – opis, přepis
 • Sloh – vypravování(školní výlet – dokončení)

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání aodčítání do 1000
 • Násobení a dělení v oboru násobilky i mimo obor
 • Tělesa

Prvouka

 • Rady na prázdniny
 • Vycházka – sběrný dvůr

Výtvarná výchova

 • Kresba tužkou – traviny

Hudební výchova

 • Poslech
 • Písničky k táboráku

Tělesná výchova

 • Atletika – dle počasí

Doplňující informace pro rodiče

 • 200Kč  – pracovní sešity do 4. třídy(Jč. M, vlastivěda, přírodověda),prosím do 26. 6. 2012

Jitka Hlaváčková,třídní učitelka

Back To Top