Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Procvičování slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Oznámení
 • Zacházení s grafickým materiálem

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti
 • G – Vzájemná poloha 2 kružnic, tělesa

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Brno a okolí

Přírodověda

 • Zdravá životospráva
 • Vylučovací soustava

Pracovní činnosti

 • Příprava salátu (ovocný, zeleninový)

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Melodické a harmonické změny

Tělesná výchova

 • Atletika – hod kriketovým míčkem (zášvih paže, spojení rozběhu s hodem)

Doplňující informace pro rodiče

1. Dbejte na přípravu dětí do vyučování.

2. Za příznivého počasí cvičíme venku (vhodná obuv).

3. Procvičujte odkazy v plánu.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Shoda Převody jednotek Čtení z mapy Močová soustava První pomoc
Shoda s několikanás. podmětem Kružnice Slepá mapa Vyluč. soustava  
Slovní druhy   Opakování    
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top