Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Diktát
 • Četba textů – vyhledávání; dramatizace pohádky ve skupinách

Český jazyk– sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Písemné násobení,
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000 – číselná osa, zápis čísla
 • Jednotky hmotnosti, objemu
 • G – kolmice, kružnice

Vlastivěda

 • Měřítko map, barvy na mapách,
 • Vysvětlivky, práce ve skupinách

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu
 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod

Tělesná výchova

 • Cvičení a soustředění na správné provedení (sestava, švihadlo)

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňujte chybějící pomůcky.
 2. Dopravní výchova – Krnov SVČ
 3. V pondělí 25. 10. jedeme do Krnova (dopravní výchova – Krnov SVČ)
 4. Sledujte zprávy na Edupage.
 5. Omlouvejte absenci neprodleně.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top