Týdenní plán od 16. do 20. ledna 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m.
 • Procvičování podstatných jmen (rod, číslo, pád).
 • Uč. str. 66-71
 • Čtení – plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu).
 • Psaní – přepisy s doplňováním.
 • Sloh – vypravování podle série obrázků.

Anglický jazyk

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do tisíce.
 • Procvičování násobilky.
 • Jednotky délky.
 • Rovina a rovinné útvary (trojúhelník čtverec, obdélník).
 • Uč. str. 72-80

Prvouka

 • Země, podmínky života na Zemi.
 • Voda, koloběh vody v přírodě.
 • Uč. str. 27-29, PS str. 35, 36.

Pracovní činnosti

 • Dokončení záložky.

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty.

Hudební výchova

 • Takty, opakování hudebních žánrů.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 1. – poslední lekce plaveckého výcviku, děti si mohou vzít malou hračku do vody.
 • Procvičováním učiva se připravujeme na pololetní písemné práce z českého jazyka, matematiky a prvouky.
 • Pololetní vysvědčení děti dostanou 31. ledna. Všem držím palce :-))!

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
 Pády  Odčítání do 1000  Voda – význam, koloběh
 Vyjm. slova po M – přehled  Spojovačky – sčítání  Voda v krajině
 Řada vyjm. slov po M  Spojovačky – odčítání  
 Vyjm. slova a slova příbuzná  Násobení  
 Šibenice  Sčítání do 1000  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top