Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Slovní úlohy na užití desetinných čísel
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Přírodověda

 • Péče o zdraví, první pomoc
 • Člověk a technika

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Příprava ovocného salátu

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury

Hudební výchova

 • Slovní vyjádření znějící hudby

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

Příprava na výuku, kontrola pomůcek, cvičební úbor na venek, v pátek budeme připravovat ovocný salát.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český, podstatná jména

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Převody jednotek

Back To Top