Týdenní plán od 16. 3. do 20. 3. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Slovní druhy
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovesa

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek s porozuměním

Anglický jazyk

 • Days of the week.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Rovnice
 • Trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Živočichové našich polí

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Dokončení návrhů na volnou plochu u nádraží

Hudební výchova

 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku

Doplňující informace pro rodiče

 

19. března 2015 návštěva Světa techniky v Ostravě, vybírám 200 Kč.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český                Matematika     Vlastivěda Angličtina  
Procvičování učiva Logické slovní úlohy   Vláda Přemyslovců Doplň   
Testy Hra Milionář   Dny v týdnu 1 
Práce s textem  Násobení dvojciferným činitelem   Hra dny v týdnu
Back To Top