Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk

 • Význam slov, stavba slova (kořen, předponová a příponová část, slova příbuzná)
 • str. 25-27
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti
 • str. 28-32
 • Společná četba – Školník Kulda je jednička
 • Psaní: Odstraňování nedostatků ve kvalitativních i kvantitativních znacích písma
 • str. 13

Anglický jazyk

 • Procvičování základních frází a slovíček
 • Opakování 2. lekce
 • Pracovní sešit: str. 9-11

Matematika

 • Násobení a dělení 8
 • Násobilka 9. Slovní úlohy s využitím násobilky n krát více, n krát méně
 • Počítání se závorkami
 • 6. díl str. 56-59, 7. díl str. 8-10
 • G: Polopřímka, polopřímky opačné – str. 14-15

Prvouka

 • Opakování orientace v krajině, typy krajiny
 • Obec, naše obec, přilehlé obce, okolní krajina
 • str. 13-14
 • Já a můj svět – str. 10-12

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce -vesnice – koláž

Výtvarná výchova

 • Tradice a zvyky Svátku všech svatých

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel- hra na ozvěnu
 • Mléčný bar, Pekla vdolky

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 17. 10. jedeme opět plavat.

Ve středu 25. 10. se v odpoledních hodinách uskuteční Halloweenské strašení – připravujte masky. Odkaz zde.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Slova příbuzná Násobení 8 Vesnice x město Mléčný bar
Kořen slova Dělení 8 Orientace v krajině Pekla vdolky
Kořen, předpona, přípona Násobení, dělení 8 Typy krajiny 1
Stavba slova 1 Násobíme 9 Město Albrechtice Aj – Procvičuj slovíčka
Stavba slova 2 Násobení 9 Město Albrechtice 2

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top