Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

Český jazyk

 • Kořen slova, slova příbuzná
 • Předložky a předpony
 • Opakování vyjmenovaných slov
 • str. 9-11

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu
 • str. 8

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • G – geometrické obrazce, trojúhelníková nerovnost, úhel
 • str. 10 – 16

Vlastivěda

 • Opakování učiva z historie
 • Osvícenství
 • str. 6-7

Přírodověda

 • Neživá příroda
 • Horniny a nerosty
 • str. 11-14

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Vytváření
  kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Hudební teorie
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Vytrvalý běh (za příznivého počasí venku)

Doplňující informace pro rodiče

1. Dohlédněte na obalené učebnice a sešity, pravidelně kontrolujte Elku.

2. Procvičujte učivo pomocí uvedených odkazů.

Odkazy k procvičování učiva
Český jazyk Přírodověda Informatika Vlastivěda Matematika
Předložky a předpony Horniny a nerosty Seznámení s počítačem Osvícenství Početní výkony
Vyjmenovaná slova Nerudní suroviny    Reformy MT Násobilka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top