Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Předložky a spojky
 • Opakování podstatných jmen a sloves
 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
 • str. 94-95

Čtení

 • Procvičování tichého čtení s porozuměním
 • Společná četba – Kouzelná třída
 • Čtení s porozuměním
 • str. 138-141

Psaní

 • Adresa
 • Rébusy s čísly
 • Doplňování slov do vět
 • str. 28-29

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3
 • Násobení číslem 4
 • Slovní úlohy
 • Opakování a procvičování +, – do 100
 • G – vrcholy geometrických tvarů, strany
 • str. 24-26

Prvouka

 • Léto
 • Cestování, nakupování, emoce
 • PS str. 68-70

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování a příprava tabule

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ – hospodářská zvířata

Hudební výchova

 • Noty, improvizační hry s notami

Tělesná výchova

 • Rychlý běh. Rychlý běh ve dvojicích, s opakovaným překonáváním překážky, s přeskokem nízké překážky
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 15. 5. proběhne fotografování tříd (za příznivého počasí).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Předložky Sestav příklad Léto Tancovala žížala
Doplň předložku Násobení 4 Emoce Žežuličko, kde jsi byla
Spojky Násobení a dělení 3 Přiřaď správně
Vyber spojku Řetězce
Zařaď správně Geometrie
Urči druh slov Sčítej do 100

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top