Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2021

Český jazyk

 • Přídavná jména – procvičování koncovek
 • Stupňování přídavných jmen

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Krychle a kvádr

Vlastivěda

 • Státy a hlavní města
 • Práce s mapou

Přírodověda

 • Polární pás

Informatika

 • Psaní Zav, vyhledávání informací k miniprojektům

Pracovní činnosti

 • Podle zájmu a možnosti

Výtvarná výchova

 • Libovolná technika

Tělesná výchova

 • Cvičte podle výzvy na stránkách školy

Doplňující informace pro rodiče

Výuka po celý týden od 8 hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český  Přírodověda  Vlastivěda
Desetinná čísla  Druhy přídav. jmen  Polární pás  Procvičování
Slovní úlohy   Koncovky přídav. jmen  Opakuj podle testíků  Polární pás

 

Back To Top