Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Texty s vánoční tématikou

Anglický jazyk

 • O Vánocích

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Sčítání a odčítání do 10 000

Vlastivěda

 • Vodstvo

Přírodověda

 • Živočichové lesa
 • Živočichové v zimě

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Prostorový objekt

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pátek máme besídku, noste dárky pro kamarády.

Ludmila Grčková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Angličtina
slovní druhy dělení  Santa – hra
slovesa   zvířata
vyjmenovaná slova   sloveso to be
    sloveso to be
Back To Top