Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • str. 49-50
 • Sloh: vyprávění o obrázku, popis příhody, mimojazykové prostředky řeči a gesta
 • Čtení: texty na recitační soutěž, nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Tvorba rýmů. Práce s veršem
 • str. 92-100
 • Psaní: přepisy s doplňováním hlásek
 • str. 30-31

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba: jídlo
 • My favourite food
 • Měny

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • G: obdélník
 • uč. str. 24-30, žlutý PS str. 41-42

Prvouka

 • Voda
 • Koloběh vody
 • str. 33-34, Já a můj svět str. 28-29

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý výrobek z textilu

Výtvarná výchova

 • Pozorování podob lidí a jejich činnosti

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu pomůcek, pouzder.

Tento týden začínáme s nabídkou knih, doporučuji denně číst.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Slova příbuzná Jednotky délky Voda v krajině – video VS po M s Dádou
Doplň správně  Délka – video Voda Vymydlená písnička
Procvičuj Jednotky hmotnosti O vodičce VS po M – zpívej
Diktáty Jednotky objemu Koloběh vody 1 Citronky
Význam přísloví G – obdélník Koloběh vody – Paxi Pramínek

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top