Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: VS po M – hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat.. Uč. str. 49, 50.
 • Čtení: Básník, práce s veršem, tvorba rýmů.  Texty na recitační soutěž. Čítanka str.
 • Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 30, 31.

Anglický jazyk

 • What do you like on your pizza? I like … / I don’t like …

Matematika

 • Přičítání jedno- a dvojciferných čísel. PS str. 8-13.
 • Procvičování násobení a dělení malé násobilky a mimo obor malé násobilky.
 • Opakování písemného sčítání a odčítání.

Prvouka

 • Půda a voda.
 • Koloběh vody.
 • PS str. 33 a 34.

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý výrobek z textilu.

Výtvarná výchova

 • Získávání a uplatňování poznatků o reliéfní kompozici

Hudební výchova

 • Takty 2/4, 3/4.
 • Nácvik písně Vrť sa, děvča.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pokračujeme s prezentací knih. Prosím o dohled, aby děti pravidelně četly vybranou knihu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS po M Sčítej do 1000 Půda – video Vrť sa dívča
Význam VS po M Odčítej do 1000 Vzduch – video
Hádání VS po M Násobení mimo obor malé násobilky Voda v krajině – video
Hádanky VS po M Na rybách Voda
Chytáky ve VS po M Mezi květinami Koloběh vody
Trénuj VS po M Násobilka
Procvičuj VS po M Na střelnici
Diktáty Násobilka na čas
Doplňuj
Písnička  (VS po M)

 

Back To Top