Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovanná slova po p a s.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 39-40.

Český jazyk – sloh

 • Popis věci.
 • Učebnice str. 41.

Anglický jazyk

 • Revision – kontrolní úkoly.

Matematika

 • Písemné i pamětné sčítání, odčítání a zaokrouhlování čísel do 10 000.
 • Písemné dělení.
 • Geometrie: rýsování rovnoběžek.
 • Učebnice str. 38-42.

Vlastivěda

 • CHKO, kulturní střediska, podniky, bydlení, odpočinek.

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – shrnutí.
 • Rostliny – stavba těla a výživa.

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou.

Výtvarná výchova

 • Práce s hlínou.

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord a intonace 1. 3. 5. tón.
 • Poslech z hudebních děl.

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 17. 11.  je státní svátek.
 • V pátek 18. 11. jdeme s dětmi k p. uč. Hrubému. Budeme pracovat s hlínou, děti budou mít zástěru /starou košili/. Na pátek si dále donesou do školy Př a pomůcky na rýsování – 2 pravítka, budeme rýsovat rovnoběžky.
 • Kontrola známek na Moje El-ka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top