Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Opakování učiva
 • Závěrečná písemná práce
 • Tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním

Psaní

 • Psaní adresy a pozdravu z prázdnin
 • Přepis básničky

Matematika

 • Opakování učiva
 • Dělení 5

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Vycházka do zámeckého parku – ekosystém louka

Pracovní vyučování

 • Pečení chleba

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na prázdniny

Hudební výchova

 • Orfovy nástroje – rytmický doprovod
 • Opičí kapela

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 16. 6. 2022 půjdeme do zámeckého parku. Informace na EduPage.

Učení je hra

Jazyk český  Matematika Prvouka
Opakování – Co už umíme Opakování – sčítání a odčítání do 100 Ptáci
Párové souhlásky

Slovní druhy

Opakování – sčítání a odčítání do 100 Rostliny
Slova citově zabarvená Opakování násobilky Savci
Párové souhlásky Násobení 5 Hodiny
Párové souhlásky Opakování dělení Člověk
Slovesa Puzzle
Back To Top