Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem 
 • Práce s textem

Sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G –  síť krychle a kvádru

Informatika

 • Programování a robotika, čtvercová síť, programování robotů

Vlastivěda

 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Ekosystémy

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek (různé hudební styly a žánry)

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Skok daleký a vysoký

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top