Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  – opakování a procvičování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů: předložka, předpona, souhláskové skupiny
 • Společná četba (čtenářský deník)
 • Slovní druhy

Sloh

 • Popis

Informatika

 • Kreslení čar, vybarvování, kreslení bitmapových obrázků

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • G – rýsování rovnoběžek

Vlastivěda

 • Moravskoslezský kraj

Přírodověda

 • Rostliny – výtrusné a semenné

Pracovní činnosti

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z díla L. Janáčka
 • Nácvik písně s doprovodem
 • Takty a taktování

Tělesná výchova

 • Cvičení na posilování těla
 • Roznožka
 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře – vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 23. 11.  proběhne konzultační třídní schůzka. Využijte rezervační systém na Edupage.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top