Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Český jazyk

 • Psaní u, ú, ů.
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Sloh: vypravování podle obrázkové osnovy.

Anglický jazyk

 • Greetings and introducing yourself.
 • What´s your name?

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Opakování násobilky 0 – 5.
 • Bod, přímka, úsečka.

Prvouka

 • Škola, školní řád, telefonní čísla, cesta do školy.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – kvalita stříhání – šablona.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a frázování.

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti a chování v hodinách TV.
 • Posilování svalstva celého těla, formování kloubní pohyblivosti, odrazové schopnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pouzder.
 2. Děti se chytají podle rozvrhu, v pátek opět dílna čtení (donést svoji knihu).
 3. Budu postupně dětem dávat podepsané sešity, prosím o obalení.

Regína Hajná, třídní učtitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Věta, slovo, slabika Násobení i dělení 2 Domov
Tvrdé a měkké slabiky Násobení a dělení 3 Dopravní značky
Psaní u, ů, ú Násobení a dělení 4
Skupiny dě, tě, ně Násobení 5
Skupiny bě, pě, vě, mě Sčítání do 20 s přechodem
Doplňování Odčítání do 20 s přechodem
Doplňování Sčítání do 100
Back To Top