Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Souhrnné opakování
 • Slovní druhy, vlastní jména
 • Spodoba, měkké a tvrdé souhlásky
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Dopis
 • Závěrečná písemná práce
 • str. 105-107

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Čtení se správnou intonací
 • Práce s textem
 • str. 154-159

Psaní

 • Hádanky a rébusy
 • Přepis vět
 • str. 35-36

Matematika

 • Opakování a procvičování násobení a dělení 0-5
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Násobení a dělení číslem 10
 • Slovní úlohy
 • Závěrečná písemná práce
 • str. 36-39

Prvouka

 • Domov
 • Státní symboly
 • Opakování
 • PS str. 76-78

Pracovní vyučování

 • Batika (výroba prázdninového trička) – děti si přinesou vlastní bílé triko

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů, papírové skládanky

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Nácvik písně: Prázdninová + Prázdniny u babičky

Tělesná výchova

 • Atletika – rychlý běh, hod míčkem, skok do písku
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

V tomto týdnu si napíšeme závěrečnou písemnou práci z matematiky a jazyka českého – procvičujte odkazy.

Na čtvrtek si děti přinesou bílé triko – budeme batikovat.

Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování a dohlédněte ještě na přípravu do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Vlastní jména Násobení a dělení čísly 1-5 Sousední státy ČR Prázdniny u babičky
Urči sl. druh +, – do 100 Státní symboly Prázdniny
Procvičuj Násobení a dělení 10 Státní hymna ČR
Doplň i, í /y, ý Slovní úlohy Státní hymna – seřaď Státní hymna ČT edu
V. jednoduchá x souvětí G – přímka
Opakuj a procvičuj G – úsečka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top