Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2020

Český jazyk

 • Mluvnice: Párové souhlásky uvnitř slov (v-f, z-s, ž-š)
 • SV– podle osnovy vypravovat ústně i písemně
 • Uč. str. 25-28
 • Čtení: Hlasité čtení se správnou intonací vět. Pověst. Uč. str. 18-20
 • Čtení: Dokončení společné četby knihy a zápis do čtenářského deníku
 • Psaní: Písanka str. 11, 12

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování +, – do 100
 • Procvičování násobilky 6, 7
 • Násobení a dělení 8
 • Řada násobků čísla 9
 • Slovní úlohy s využitím násobilky
 • G: Úsečky a polopřímky
 • Uč. str. 23- 25

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa
 • Uč. str. 13-14, PS str.16, 17

Pracovní činnosti

 • Jednoduchá kartonážní práce – Vesnice (koláž)

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou – Strom (otisk alobalu)

Hudební výchova

 • Rytmizace – hra na ozvěnu
 • Houslový klíč, zápis not do notové osnovy

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • 13. 10. – Vzhledem k uzavření bazénů se plavání ruší.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci dbejme společně na zvýšenou hygienu a čisté roušky (2kusy denně) v sáčku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top